تجزیه یک رشته به کلمات تشکیل دهنده آن توسط Recursive CTE - هوش تجاری (Business Intelligence)