چرا باید برنامه های موبایلی را تحلیل کنیم؟ و چرا برای تحلیل داده های موبایلی نیاز به یک ابزار آماده داریم؟ - هوش تجاری (Business Intelligence)