حذف سطرهای تکراری یک جدول، بوسیله SSIS Sort Transformation - هوش تجاری (Business Intelligence)