7 قابلیت‌ جدید در SQL Server 2016 - هوش تجاری (Business Intelligence)