تعاریف پایه در SSAS- بخش اول - هوش تجاری (Business Intelligence)