ساخت پارتیشن برای Cube - هوش تجاری (Business Intelligence)