تولید اعداد تصادفی توسط یک SP ساده! - هوش تجاری (Business Intelligence)